Recent Post
XML error in File: http://shareonl.com/rss.xml
XML error: Mismatched tag at line 6
Archives
Translate

        
        
        


Tags
Partners
Voting
What do you want on Online-Share?
Softwares
Scripts
Musics
Movies
Games
E-Books
Graphics
Top News

Search Dit nhau trong rung

Dit nhau trong rung search full download. Dit nhau trong rung free from rapidshare, megaupload, mediafire, hotfile, ftp, direct download. Dit nhau trong rung with keygen, crack, serial. Dit nhau trong rung subtitle, DVDRip, BDRip.

Dit nhau trong rung rapidshare hotfile megaupload, Dit nhau trong rung full download free, Dit nhau trong rung torrent download,
Search results: 0 articles (Search results - 25) :
Giga Download Dit nhau trong rung All software download Dit nhau trong rung Web Share free Download Dit nhau trong rung

Movie.ZinOne.Com Download Fiml DVD HD  Karate Kid Su ph? Kungfu Hotfile 2010


Đ?o di?n: Harald Zwart
Di?n viên: Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson
Nhà s?n xu?t: Columbia Pictures
Th? lo?i: Hành d?ng, Vơ Thu?t
Đ? dài: 90 phút
Qu?c gia: M?
Nam s?n xu?t: 2010
Gi?i thi?u:


C?u bé 12 tu?i Dre Paker (Jaden Smith) dă có th? là m?t trong nh?ng d?a tr? t?i Detroit, nhung v́ m? c?a Dre (Taraji P. Henson) chuy?n công vi?c d?n t?i B?c Kinh, Trung Qu?c; nên Dre di theo m? d?n B?c Kinh d? sinh s?ng. Nh?ng ngày d?u tiên d?n tru?ng, Dre dă yêu thích m?t cô b?n cùng l?p là Mei Ying, nhung v́ ch?ng t?c khác bi?t nên làm cho m?i quan h? tr? nên khó khan.

Movie.ZinOne.Com Download Fiml DVD HD  Karate Kid Su ph? Kungfu Hotfile 2010


Đ?o di?n: Harald Zwart
Di?n viên: Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson
Nhà s?n xu?t: Columbia Pictures
Th? lo?i: Hành d?ng, Vơ Thu?t
Đ? dài: 90 phút
Qu?c gia: M?
Nam s?n xu?t: 2010
Gi?i thi?u:


C?u bé 12 tu?i Dre Paker (Jaden Smith) dă có th? là m?t trong nh?ng d?a tr? t?i Detroit, nhung v́ m? c?a Dre (Taraji P. Henson) chuy?n công vi?c d?n t?i B?c Kinh, Trung Qu?c; nên Dre di theo m? d?n B?c Kinh d? sinh s?ng. Nh?ng ngày d?u tiên d?n tru?ng, Dre dă yêu thích m?t cô b?n cùng l?p là Mei Ying, nhung v́ ch?ng t?c khác bi?t nên làm cho m?i quan h? tr? nên khó khan.

ZinOne Forum Download Need for Speed Most Wanted: Unique (2010) rapidshare Download Links


- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.

- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.

- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.

- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.

- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.

- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.

Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.


Tags: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed: Most Wanted.TS - Cang th?ng d?n t?t cùng, mùi khét d?n ng?t ng?t c?a nh?a du?ng b? d?t cháy, m?t du?ng dang rung lên v́ nh?ng cu?c dua nóng b?ng, lan t?a kh?p trong không khí.Đ?i v?i nh?ng nhà phát tri?n dă t?o ra ḍng Need for Speed Underground th́ Need for Speed Most Wanted là cu?c dua tranh d?u quy?t li?t gi?a nh?ng ngu?i choi d? tr? thành m?t tay dua du?ng ph? khét ti?ng và khó n?m b?t nh?t.K?t h?p các ṿng dua trái phép và b? di?u hu?ng tùy bi?n v?i nh?ng k? ho?ch b?t b?, các cu?c truy du?i quy?t li?t c?a c?nh sát c̣n hon c? nh?ng c?nh phim truy du?i theo phong cách Hollywood, Need for Speed Most Wanted s? là ḍng game “hot” nh?t dành cho game th? vào mùa ngh? này. Vu?t qua các d?ch th?, l?n tránh c?nh sát và khám phá hàng tram d?m d? m? r?ng du?ng dua, các game th? d?n d?n s? dua ḿnh vào danh sách den (Blacklist).Đ? tr? thành m?t tay dua “Most Wanted”, ngu?i choi ph?i tích luy di?m hâm m? t? m?i ngu?i trên du?ng ph? và m?t danh sách ph?m t?i dày c?m t? c?nh sát v?i s? thú v?, không khu?t ph?c, nh?ng ṿng dua m?t d?i m?t v?i nh?ng tay dua k? c?u nh?t trên du?ng ph?, cung nhu ph?i c? g?ng h?t ḿnh kèm theo s? li?u linh, kh? nang l?ng lách d? l?n tránh và dùng muu m?o d? dánh l?a c?nh sát giao thông dang tu?n tra trên du?ng. Ngu?i choi có th? di?u khi?n cu?c dua và t?n d?ng m?t vài chi?n lu?c muu m?o d? tránh kh?i s? bám duôi dai d?ng c?a c?nh sát cung nhu có th? b? l?i các d?i th? d?ng sau v?i n?i t?c gi?n c?a h?.Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc luaNeed for Speed Most Wanted cung h? tr? da d?ng v? ch?ng lo?i lo?i xe hoi dang “nóng” nh?t hi?n nay du?c s?p x?p theo hu?ng m? r?ng lo?i xe nhu các phiên b?n tru?c. Ngu?i choi s? l?n lu?t khám phá các lo?i xe m?i, t?u cho ḿnh m?t chi?c Mazda, Porsche, BMW, Subaru, Volkswagen, Mercedes Benz, Toyota, Lexus … và “d?” chúng d?n m?c hoàn m? nh?t. B?n có th? tùy bi?n cách lái d? vu?t qua b?t k? cu?c th? nghi?m xe nào. Nh?ng con du?ng trên ph? xá dông dúc s? là sân thi d?u th? thao c?a riêng b?n tŕnh di?n kh? nang c?a ḿnh, không h? s? hăi.ĐÁNH GIÁ- C?t truy?n: 8

- Cách choi: 10

- Đ? h?a: 10

- Âm thanh: 9C?u h́nh chu?n:- H? di?u hành: Windows XP/2000

- CPU: Intel Pentium 4 1.8Ghz tr? lên

- RAM: 512MB

- ? c?ng: dung lu?ng 1GB tr?ng

- Video Card: 64MB

- Sound Card, DirectX 9.0c

Nh?ng tính nang n?i b?t- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.THANH TR?C

Vi?t Báo (Theo_TuoiTre)T́m hi?u: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?

ZinOne Forum Download Need for Speed Most Wanted: Unique (2010) rapidshare Download Links


- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.

- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.

- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.

- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.

- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.

- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.

Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.


Tags: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed: Most Wanted.TS - Cang th?ng d?n t?t cùng, mùi khét d?n ng?t ng?t c?a nh?a du?ng b? d?t cháy, m?t du?ng dang rung lên v́ nh?ng cu?c dua nóng b?ng, lan t?a kh?p trong không khí.Đ?i v?i nh?ng nhà phát tri?n dă t?o ra ḍng Need for Speed Underground th́ Need for Speed Most Wanted là cu?c dua tranh d?u quy?t li?t gi?a nh?ng ngu?i choi d? tr? thành m?t tay dua du?ng ph? khét ti?ng và khó n?m b?t nh?t.K?t h?p các ṿng dua trái phép và b? di?u hu?ng tùy bi?n v?i nh?ng k? ho?ch b?t b?, các cu?c truy du?i quy?t li?t c?a c?nh sát c̣n hon c? nh?ng c?nh phim truy du?i theo phong cách Hollywood, Need for Speed Most Wanted s? là ḍng game “hot” nh?t dành cho game th? vào mùa ngh? này. Vu?t qua các d?ch th?, l?n tránh c?nh sát và khám phá hàng tram d?m d? m? r?ng du?ng dua, các game th? d?n d?n s? dua ḿnh vào danh sách den (Blacklist).Đ? tr? thành m?t tay dua “Most Wanted”, ngu?i choi ph?i tích luy di?m hâm m? t? m?i ngu?i trên du?ng ph? và m?t danh sách ph?m t?i dày c?m t? c?nh sát v?i s? thú v?, không khu?t ph?c, nh?ng ṿng dua m?t d?i m?t v?i nh?ng tay dua k? c?u nh?t trên du?ng ph?, cung nhu ph?i c? g?ng h?t ḿnh kèm theo s? li?u linh, kh? nang l?ng lách d? l?n tránh và dùng muu m?o d? dánh l?a c?nh sát giao thông dang tu?n tra trên du?ng. Ngu?i choi có th? di?u khi?n cu?c dua và t?n d?ng m?t vài chi?n lu?c muu m?o d? tránh kh?i s? bám duôi dai d?ng c?a c?nh sát cung nhu có th? b? l?i các d?i th? d?ng sau v?i n?i t?c gi?n c?a h?.Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc luaNeed for Speed Most Wanted cung h? tr? da d?ng v? ch?ng lo?i lo?i xe hoi dang “nóng” nh?t hi?n nay du?c s?p x?p theo hu?ng m? r?ng lo?i xe nhu các phiên b?n tru?c. Ngu?i choi s? l?n lu?t khám phá các lo?i xe m?i, t?u cho ḿnh m?t chi?c Mazda, Porsche, BMW, Subaru, Volkswagen, Mercedes Benz, Toyota, Lexus … và “d?” chúng d?n m?c hoàn m? nh?t. B?n có th? tùy bi?n cách lái d? vu?t qua b?t k? cu?c th? nghi?m xe nào. Nh?ng con du?ng trên ph? xá dông dúc s? là sân thi d?u th? thao c?a riêng b?n tŕnh di?n kh? nang c?a ḿnh, không h? s? hăi.ĐÁNH GIÁ- C?t truy?n: 8

- Cách choi: 10

- Đ? h?a: 10

- Âm thanh: 9C?u h́nh chu?n:- H? di?u hành: Windows XP/2000

- CPU: Intel Pentium 4 1.8Ghz tr? lên

- RAM: 512MB

- ? c?ng: dung lu?ng 1GB tr?ng

- Video Card: 64MB

- Sound Card, DirectX 9.0c

Nh?ng tính nang n?i b?t- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.THANH TR?C

Vi?t Báo (Theo_TuoiTre)T́m hi?u: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?

ZinOne Forum Download Need for Speed Most Wanted: Unique (2010) rapidshare Download Links


- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.

- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.

- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.

- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.

- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.

- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.

Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.


Tags: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed: Most Wanted.TS - Cang th?ng d?n t?t cùng, mùi khét d?n ng?t ng?t c?a nh?a du?ng b? d?t cháy, m?t du?ng dang rung lên v́ nh?ng cu?c dua nóng b?ng, lan t?a kh?p trong không khí.Đ?i v?i nh?ng nhà phát tri?n dă t?o ra ḍng Need for Speed Underground th́ Need for Speed Most Wanted là cu?c dua tranh d?u quy?t li?t gi?a nh?ng ngu?i choi d? tr? thành m?t tay dua du?ng ph? khét ti?ng và khó n?m b?t nh?t.K?t h?p các ṿng dua trái phép và b? di?u hu?ng tùy bi?n v?i nh?ng k? ho?ch b?t b?, các cu?c truy du?i quy?t li?t c?a c?nh sát c̣n hon c? nh?ng c?nh phim truy du?i theo phong cách Hollywood, Need for Speed Most Wanted s? là ḍng game “hot” nh?t dành cho game th? vào mùa ngh? này. Vu?t qua các d?ch th?, l?n tránh c?nh sát và khám phá hàng tram d?m d? m? r?ng du?ng dua, các game th? d?n d?n s? dua ḿnh vào danh sách den (Blacklist).Đ? tr? thành m?t tay dua “Most Wanted”, ngu?i choi ph?i tích luy di?m hâm m? t? m?i ngu?i trên du?ng ph? và m?t danh sách ph?m t?i dày c?m t? c?nh sát v?i s? thú v?, không khu?t ph?c, nh?ng ṿng dua m?t d?i m?t v?i nh?ng tay dua k? c?u nh?t trên du?ng ph?, cung nhu ph?i c? g?ng h?t ḿnh kèm theo s? li?u linh, kh? nang l?ng lách d? l?n tránh và dùng muu m?o d? dánh l?a c?nh sát giao thông dang tu?n tra trên du?ng. Ngu?i choi có th? di?u khi?n cu?c dua và t?n d?ng m?t vài chi?n lu?c muu m?o d? tránh kh?i s? bám duôi dai d?ng c?a c?nh sát cung nhu có th? b? l?i các d?i th? d?ng sau v?i n?i t?c gi?n c?a h?.Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc luaNeed for Speed Most Wanted cung h? tr? da d?ng v? ch?ng lo?i lo?i xe hoi dang “nóng” nh?t hi?n nay du?c s?p x?p theo hu?ng m? r?ng lo?i xe nhu các phiên b?n tru?c. Ngu?i choi s? l?n lu?t khám phá các lo?i xe m?i, t?u cho ḿnh m?t chi?c Mazda, Porsche, BMW, Subaru, Volkswagen, Mercedes Benz, Toyota, Lexus … và “d?” chúng d?n m?c hoàn m? nh?t. B?n có th? tùy bi?n cách lái d? vu?t qua b?t k? cu?c th? nghi?m xe nào. Nh?ng con du?ng trên ph? xá dông dúc s? là sân thi d?u th? thao c?a riêng b?n tŕnh di?n kh? nang c?a ḿnh, không h? s? hăi.ĐÁNH GIÁ- C?t truy?n: 8

- Cách choi: 10

- Đ? h?a: 10

- Âm thanh: 9C?u h́nh chu?n:- H? di?u hành: Windows XP/2000

- CPU: Intel Pentium 4 1.8Ghz tr? lên

- RAM: 512MB

- ? c?ng: dung lu?ng 1GB tr?ng

- Video Card: 64MB

- Sound Card, DirectX 9.0c

Nh?ng tính nang n?i b?t- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.THANH TR?C

Vi?t Báo (Theo_TuoiTre)T́m hi?u: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?

ZinOne Forum Download Need for Speed Most Wanted: Unique (2010) rapidshare Download Links


- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.

- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.

- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.

- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.

- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.

- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.

Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.


Tags: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed: Most Wanted.TS - Cang th?ng d?n t?t cùng, mùi khét d?n ng?t ng?t c?a nh?a du?ng b? d?t cháy, m?t du?ng dang rung lên v́ nh?ng cu?c dua nóng b?ng, lan t?a kh?p trong không khí.Đ?i v?i nh?ng nhà phát tri?n dă t?o ra ḍng Need for Speed Underground th́ Need for Speed Most Wanted là cu?c dua tranh d?u quy?t li?t gi?a nh?ng ngu?i choi d? tr? thành m?t tay dua du?ng ph? khét ti?ng và khó n?m b?t nh?t.K?t h?p các ṿng dua trái phép và b? di?u hu?ng tùy bi?n v?i nh?ng k? ho?ch b?t b?, các cu?c truy du?i quy?t li?t c?a c?nh sát c̣n hon c? nh?ng c?nh phim truy du?i theo phong cách Hollywood, Need for Speed Most Wanted s? là ḍng game “hot” nh?t dành cho game th? vào mùa ngh? này. Vu?t qua các d?ch th?, l?n tránh c?nh sát và khám phá hàng tram d?m d? m? r?ng du?ng dua, các game th? d?n d?n s? dua ḿnh vào danh sách den (Blacklist).Đ? tr? thành m?t tay dua “Most Wanted”, ngu?i choi ph?i tích luy di?m hâm m? t? m?i ngu?i trên du?ng ph? và m?t danh sách ph?m t?i dày c?m t? c?nh sát v?i s? thú v?, không khu?t ph?c, nh?ng ṿng dua m?t d?i m?t v?i nh?ng tay dua k? c?u nh?t trên du?ng ph?, cung nhu ph?i c? g?ng h?t ḿnh kèm theo s? li?u linh, kh? nang l?ng lách d? l?n tránh và dùng muu m?o d? dánh l?a c?nh sát giao thông dang tu?n tra trên du?ng. Ngu?i choi có th? di?u khi?n cu?c dua và t?n d?ng m?t vài chi?n lu?c muu m?o d? tránh kh?i s? bám duôi dai d?ng c?a c?nh sát cung nhu có th? b? l?i các d?i th? d?ng sau v?i n?i t?c gi?n c?a h?.Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua

Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc lua Need for Speed Most Wanted Duong dua ruc luaNeed for Speed Most Wanted cung h? tr? da d?ng v? ch?ng lo?i lo?i xe hoi dang “nóng” nh?t hi?n nay du?c s?p x?p theo hu?ng m? r?ng lo?i xe nhu các phiên b?n tru?c. Ngu?i choi s? l?n lu?t khám phá các lo?i xe m?i, t?u cho ḿnh m?t chi?c Mazda, Porsche, BMW, Subaru, Volkswagen, Mercedes Benz, Toyota, Lexus … và “d?” chúng d?n m?c hoàn m? nh?t. B?n có th? tùy bi?n cách lái d? vu?t qua b?t k? cu?c th? nghi?m xe nào. Nh?ng con du?ng trên ph? xá dông dúc s? là sân thi d?u th? thao c?a riêng b?n tŕnh di?n kh? nang c?a ḿnh, không h? s? hăi.ĐÁNH GIÁ- C?t truy?n: 8

- Cách choi: 10

- Đ? h?a: 10

- Âm thanh: 9C?u h́nh chu?n:- H? di?u hành: Windows XP/2000

- CPU: Intel Pentium 4 1.8Ghz tr? lên

- RAM: 512MB

- ? c?ng: dung lu?ng 1GB tr?ng

- Video Card: 64MB

- Sound Card, DirectX 9.0c

Nh?ng tính nang n?i b?t- M? du?ng, m? b?n d?: S? có nh?ng quy lu?t c?a du?ng ph? trong t?ng môi tru?ng. Trong các ṿng dua, nh?ng ngo?i c?nh môi tru?ng dôi khi l?i có l?i cho d?i th? c?a b?n. Ngu?i choi ph?i rành nh?ng khúc cua ngo?t, r? ngơ t?t d? thoát kh?i s? truy du?i hay kèm c?p c?a d?i th?.- Need for Speed Most Wanted k?t h?p cách choi m?i và h?p d?n t? vi?c truy du?i c?a c?nh sát (nâng c?p t? b?n Hot Pursuit) và nh?ng k? nang né tránh, t?u thoát v?i các ṿng dua trái phép trên du?ng ph?.- B? di?u hu?ng c?i ti?n hon so v?i b?n Underground 2.- “Đ?” xe: Nh?ng fan hâm m? xe th? thao s? không th? cu?ng l?i ph?n ch?c nang này t? Need for Speed Most Wanted. T? g?m xe, dèn, tem… d?u có nhi?u tùy ch?n cho ngu?i choi khi ki?m d? s? ti?n và d? di?m d? mua d? choi.- Th? h? d? h?a m?i: Most Wanted du?c tích h?p th? h? d? h?a cao c?p c?a h? console cho video game. Ánh sáng trung th?c, b?n d?, màu s?c xe… giúp Most Wanted vu?t tr?i hon các game dua xe khác hi?n nay.- Đua tr?c tuy?n: ngu?i choi có th? dua tr?c tuy?n t? Xbox 360, Xbox, PlayStation 2 hay PC.Electronic Arts dă khá thành công v?i ḍng game Need for Speed, v?i Most Wanted, ngu?i choi c?n ph?i có nh?ng h? th?ng c?u h́nh m?nh m? d? t?n hu?ng h?t nh?ng nét d?c s?c nh?t trong game nhu h́nh ?nh, âm thanh… Ph?n nh?c n?n cung là m?t nét riêng c?a ḍng game Need for Speed. Các fan dă t?ng say mê trong các bài nh?c Rock hút h?n c?a b?n Underground 1, r?i giai di?u Hip-Hop, Rap trong Underground 2 và nay s? có phong cách m?i v?i các sound track trong Most Wanted: Do Ya Thang, In A Hood Near You, We Control, Skinnyman là 4 sound track chính trong Most Wanted.THANH TR?C

Vi?t Báo (Theo_TuoiTre)T́m hi?u: Most Wanted, Speed Most Wanted, ngu?i choi, c?nh sát, du?ng dua, cu?c dua, r?c l?a, có th?, For, d?n, xe, b?n, d?

ZinOne.Com Download Game VIP Hot Battlefield: Bad Company 2 hotfile and rapidshare Download Links


Battlefield: Bad Company 2 là t?a game ti?p theo trong series game b?n súng góc nh́n ngu?i th? nh?t c?a hăng EA. Nó dă xu?t hi?n l?n d?u tru?c công chúng t?i E3 2009 nam nay.


Gameplay c?a Bad Company 2 cung g?n tuong t? nhu phiên b?n d?u, tuy nhiên l?n này b?i c?nh game s? da d?ng hon h?n. Các tr?n dánh trong Bad Company 2 s? di?n ra ? các vùng núi tuy?t, r?ng r?m và th?m chí là sa m?c. C? ph?n choi don và choi m?ng c?a game d?u s? có các map t?i t?t c? các khu v?c này.

Nh? môi tru?ng r?ng l?n, game cho phép ngu?i choi t? ho?ch d?nh chi?n lu?c d? hoàn thành các nhi?m v? du?c giao. T?t nhiên, tính nang phá hu? môi tru?ng cung góp ph?n không nh? cho s? da d?ng v? gameplay.

N?u trong Bad Company, ngu?i choi ch? có kh? nang phá s?p các b?c tu?ng th́ gi? dây, các món vu khí h?ng n?ng trong game d? s?c th?i bay c? m?t ṭa nhà. Không m?t v? trí ?n n?p nào có th? d?m b?o an toàn tuy?t d?i n?a.

Ph?n choi m?ng c?a Bad Company 2 cho phép ngu?i choi ch?n l?a gi?a 4 b? trang b? vu khí m?i l?n h?i sinh. B?n b? trang b? này bao g?m: Assault, Engineer, Recon và Medic. B? trang b? Specialist c?a Bad Company dă b? b? di và tính nang c?a nó du?c chia b?t cho Engineer và Recon.

ZinOne.Com Download Game VIP Hot Battlefield: Bad Company 2 hotfile and rapidshare Download Links


Battlefield: Bad Company 2 là t?a game ti?p theo trong series game b?n súng góc nh́n ngu?i th? nh?t c?a hăng EA. Nó dă xu?t hi?n l?n d?u tru?c công chúng t?i E3 2009 nam nay.


Gameplay c?a Bad Company 2 cung g?n tuong t? nhu phiên b?n d?u, tuy nhiên l?n này b?i c?nh game s? da d?ng hon h?n. Các tr?n dánh trong Bad Company 2 s? di?n ra ? các vùng núi tuy?t, r?ng r?m và th?m chí là sa m?c. C? ph?n choi don và choi m?ng c?a game d?u s? có các map t?i t?t c? các khu v?c này.

Nh? môi tru?ng r?ng l?n, game cho phép ngu?i choi t? ho?ch d?nh chi?n lu?c d? hoàn thành các nhi?m v? du?c giao. T?t nhiên, tính nang phá hu? môi tru?ng cung góp ph?n không nh? cho s? da d?ng v? gameplay.

N?u trong Bad Company, ngu?i choi ch? có kh? nang phá s?p các b?c tu?ng th́ gi? dây, các món vu khí h?ng n?ng trong game d? s?c th?i bay c? m?t ṭa nhà. Không m?t v? trí ?n n?p nào có th? d?m b?o an toàn tuy?t d?i n?a.

Ph?n choi m?ng c?a Bad Company 2 cho phép ngu?i choi ch?n l?a gi?a 4 b? trang b? vu khí m?i l?n h?i sinh. B?n b? trang b? này bao g?m: Assault, Engineer, Recon và Medic. B? trang b? Specialist c?a Bad Company dă b? b? di và tính nang c?a nó du?c chia b?t cho Engineer và Recon.

ZinOne.Com Download Game VIP Hot Battlefield: Bad Company 2 hotfile and rapidshare Download Links


Battlefield: Bad Company 2 là t?a game ti?p theo trong series game b?n súng góc nh́n ngu?i th? nh?t c?a hăng EA. Nó dă xu?t hi?n l?n d?u tru?c công chúng t?i E3 2009 nam nay.


Gameplay c?a Bad Company 2 cung g?n tuong t? nhu phiên b?n d?u, tuy nhiên l?n này b?i c?nh game s? da d?ng hon h?n. Các tr?n dánh trong Bad Company 2 s? di?n ra ? các vùng núi tuy?t, r?ng r?m và th?m chí là sa m?c. C? ph?n choi don và choi m?ng c?a game d?u s? có các map t?i t?t c? các khu v?c này.

Nh? môi tru?ng r?ng l?n, game cho phép ngu?i choi t? ho?ch d?nh chi?n lu?c d? hoàn thành các nhi?m v? du?c giao. T?t nhiên, tính nang phá hu? môi tru?ng cung góp ph?n không nh? cho s? da d?ng v? gameplay.

N?u trong Bad Company, ngu?i choi ch? có kh? nang phá s?p các b?c tu?ng th́ gi? dây, các món vu khí h?ng n?ng trong game d? s?c th?i bay c? m?t ṭa nhà. Không m?t v? trí ?n n?p nào có th? d?m b?o an toàn tuy?t d?i n?a.

Ph?n choi m?ng c?a Bad Company 2 cho phép ngu?i choi ch?n l?a gi?a 4 b? trang b? vu khí m?i l?n h?i sinh. B?n b? trang b? này bao g?m: Assault, Engineer, Recon và Medic. B? trang b? Specialist c?a Bad Company dă b? b? di và tính nang c?a nó du?c chia b?t cho Engineer và Recon.

ZinOne Forum Download McAfee Internet Security (2010) FUll rapidshare Download Links


McAfee Internet Security luôn là m?t trong nh?ng ph?n m?m b?o m?t hàng d?u và uy tín nh?t th? gi?i. B́nh thu?ng d? s? h?u ph?n m?m này th́ b?n ph?i m?t t?i 50 USD co, nhung ch? c?n b?n th?c hi?n dúng theo các bu?c du?i dây th́ b?n có th? s? d?ng McAfee hoàn toàn mi?n phí trong ṿng 6 tháng!


Đ?u tiên. các b?n ch? vi?c truy c?p vào dây. Ti?p theo, b?n t́m d?n ḍng ch? 6 month trial và click vào Try now bên c?nh d? chuy?n sang bu?c ti?p theo!

ZinOne Forum Download McAfee Internet Security (2010) FUll rapidshare Download Links


McAfee Internet Security luôn là m?t trong nh?ng ph?n m?m b?o m?t hàng d?u và uy tín nh?t th? gi?i. B́nh thu?ng d? s? h?u ph?n m?m này th́ b?n ph?i m?t t?i 50 USD co, nhung ch? c?n b?n th?c hi?n dúng theo các bu?c du?i dây th́ b?n có th? s? d?ng McAfee hoàn toàn mi?n phí trong ṿng 6 tháng!


Đ?u tiên. các b?n ch? vi?c truy c?p vào dây. Ti?p theo, b?n t́m d?n ḍng ch? 6 month trial và click vào Try now bên c?nh d? chuy?n sang bu?c ti?p theo!

ZinOne Forum Download McAfee Internet Security (2010) FUll rapidshare Download Links


McAfee Internet Security luôn là m?t trong nh?ng ph?n m?m b?o m?t hàng d?u và uy tín nh?t th? gi?i. B́nh thu?ng d? s? h?u ph?n m?m này th́ b?n ph?i m?t t?i 50 USD co, nhung ch? c?n b?n th?c hi?n dúng theo các bu?c du?i dây th́ b?n có th? s? d?ng McAfee hoàn toàn mi?n phí trong ṿng 6 tháng!


Đ?u tiên. các b?n ch? vi?c truy c?p vào dây. Ti?p theo, b?n t́m d?n ḍng ch? 6 month trial và click vào Try now bên c?nh d? chuy?n sang bu?c ti?p theo!

ZinOne Forum Download McAfee Internet Security (2010) FUll rapidshare Download Links


McAfee Internet Security luôn là m?t trong nh?ng ph?n m?m b?o m?t hàng d?u và uy tín nh?t th? gi?i. B́nh thu?ng d? s? h?u ph?n m?m này th́ b?n ph?i m?t t?i 50 USD co, nhung ch? c?n b?n th?c hi?n dúng theo các bu?c du?i dây th́ b?n có th? s? d?ng McAfee hoàn toàn mi?n phí trong ṿng 6 tháng!


Đ?u tiên. các b?n ch? vi?c truy c?p vào dây. Ti?p theo, b?n t́m d?n ḍng ch? 6 month trial và click vào Try now bên c?nh d? chuy?n sang bu?c ti?p theo!

Movie.ZinOne.Com Download Fiml DVD HD  The Green Zone - Băo Táp Sa M?c


The Green Zone
Băo Táp Sa M?c
Đ?o di?n: Paul Greengrass
Di?n viên: Matt Damon, Greg Kinnear
Nhà s?n xu?t: Universal Picture
Th? lo?i: Hành d?ng, Chi?n tranh
Đ? dài: 115 phút
Qu?c gia: M?
Nam s?n xu?t: 2010


Di?n viên t?ng do?t Oscar Matt Damon (vai chính trong lo?t phim hành d?ng Bourne) l?i tái h?p cùng d?o di?n Paul Greengrass (The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum. United 93) trong b? phim hành d?ng mang nhi?u y?u t? gi?t gân Green Zone. Phim xoay quanh câu chuy?n v? si quan Roy Miller (Matt Damon) vu?t m?i hi?m tr? , quy?t tâm t́m hi?u s? th?t v? m?t âm muu quân s? dang du?c che d?y b?y lâu t?i Iraq.

Movie.ZinOne.Com Download Fiml DVD HD  The Green Zone - Băo Táp Sa M?c


The Green Zone
Băo Táp Sa M?c
Đ?o di?n: Paul Greengrass
Di?n viên: Matt Damon, Greg Kinnear
Nhà s?n xu?t: Universal Picture
Th? lo?i: Hành d?ng, Chi?n tranh
Đ? dài: 115 phút
Qu?c gia: M?
Nam s?n xu?t: 2010


Di?n viên t?ng do?t Oscar Matt Damon (vai chính trong lo?t phim hành d?ng Bourne) l?i tái h?p cùng d?o di?n Paul Greengrass (The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum. United 93) trong b? phim hành d?ng mang nhi?u y?u t? gi?t gân Green Zone. Phim xoay quanh câu chuy?n v? si quan Roy Miller (Matt Damon) vu?t m?i hi?m tr? , quy?t tâm t́m hi?u s? th?t v? m?t âm muu quân s? dang du?c che d?y b?y lâu t?i Iraq.

Tron Evolution (2010)  (PC|ENG)


Tron Evolution (2010)
Language : English | Platform : Windows | Publisher: Disney Interactive | Developer: Propaganda Games | iSO | 7.27GB
Genre : Action

ZinOne Forum Download Fifa (2010) rapidshare Download Links


ZinOne Forum Download Fifa (2010) rapidshare Download Links


KTĐT - FiFa World Cup 2010 có 5 ch? d? choi giao h?u, World Cup, dá Penalty, th? tài dá ph?t t? do, t?p luy?n co b?n và ngu?i hùng qu?c gia.

ZinOne Forum Download Fifa (2010) rapidshare Download Links


ZinOne Forum Download Fifa (2010) rapidshare Download Links


KTĐT - FiFa World Cup 2010 có 5 ch? d? choi giao h?u, World Cup, dá Penalty, th? tài dá ph?t t? do, t?p luy?n co b?n và ngu?i hùng qu?c gia.

ZinOne Forum Download Fifa (2010) rapidshare Download Links


ZinOne Forum Download Fifa (2010) rapidshare Download Links


KTĐT - FiFa World Cup 2010 có 5 ch? d? choi giao h?u, World Cup, dá Penalty, th? tài dá ph?t t? do, t?p luy?n co b?n và ngu?i hùng qu?c gia.

ZinOne Movie Download Fiml HD HOT VIP The Losers 2010 DvDScr XviD AC3-FLAWL3SS


The Losers 2010 DvDScr XviD AC3-FLAWL3SS [Vi?t Sub]
DvDScr | English | 1h 48mn | 720x304 | XviD 1160 kbps | AC-3 256 kbps | 1.46 GB
Genre: Action | Adventure | Crime | Mystery | Thriller


B? phim “The Losers” (Quái ki?t th?t th?) du?c chuy?n th? t? b? truy?n tranh cùng tên c?a hăng DC và Vertigo c?a M?, mang ch?t hành d?ng hoành tráng pha l?n chút hài hu?c s? du?c tŕnh chi?u t?i các r?p chi?u phim t? ngày 14/5.Quái ki?t th?t th?" có n?i dung v? m?t cu?c phiêu luu và d?u trí c?a 5 thành viên c?a m?t d?i d?c nhi?m th?c hi?n phi v? t?i m?t di t́m và di?t t?i r?ng già Bolivia mà không ng? có m?t cái b?y dă du?c giang s?n cho h?.

Download.Film.ZinOne.Movie.HD.DVD.Full.14 Blades-C?m Y V?


14 Blades
C?m Y V?
Đ?o di?n: Daniel Lee
Di?n viên: Donnie Yen, Wei Zhao, Chun Wu
Nhà s?n xu?t: Shanghai Film Studios
Th? lo?i: Hành d?ng, Vơ Thu?t
Đ? dài: 90 phút
Qu?c gia: Trung Qu?c
Nam s?n xu?t: 2010


Gi?i thi?u:Trong th?i d?i nhà Minh, Hoàng d? Trung Hoa s? h?u m?t vu khí vi d?i và nguy hi?m hon b?t c? th? ǵ khác - dó là d?i C?m Y V? - m?t d?i th? v? có thanh th?. Đ?i C?m Y V? này thu gom và bí m?t hu?n luy?n nh?ng d?a tr? m? côi không noi nuong t?a ngoài du?ng. Chúng du?c d?y d? t? nh?, và tr? thành nh?ng tay sát th? s? d?ng thông th?o 14 Lu?i dao - 8 lu?i dùng cho vi?c tra t?n k? thù, 5 lu?i dùng d? gi?t và lu?i dao cu?i cùng dùng d? t? sát khi nhi?m v? không thành. Đ?i C?m Y V? không ph?i tuân theo pháp lu?t, có quy?n gi?t ngu?i mà không c?n h?i tru?c, và hi?n dâng c? cu?c d?i c?a ḿnh d? ph?c v? Hoàng d?.

ZinOne Movie Download Fiml HD HOT VIP From Paris with Love [2010] [DVDrip] [MF/MU/HF/RS/UG] [SubV]


* Đ?o di?n: Pierre Morel
* K?ch b?n: Adi Hasak (screenplay) - Luc Besson (story)
* Th? lo?i: Action, Crime, Thriller
* Ngày công chi?u: 5 - 02 - 2010 (USA)
* S?n xu?t: Europa Corp
* Di?n viên:

1. John Travolta ... Charlie Wax
2. Jonathan Rhys Meyers ... James Reece
3. Kasia Smutniak ... Caroline
4. Richard Durden ... Ambassador Bennington
5. Yin Bing ... M. Wong
6. Amber Rose Revah ... Nichole
7. Eric Godon ... Foreign Minister
8. François Bredon ... The Thug
9. Chems Dahmani ... Rashid (as Chems Eddine Dahmani)
10. Sami Darr ... The Pimp
11. Julien Hagnery ... Chinese Punk
12. Mostéfa Stiti ... Dir Yasin
13. Rebecca Dayan ... Foreign Minister's Aide
14. Michaël Vander-Meiren ... Airport Security Official
15. Didier Constant ... Customs Official


Là tr? tá riêng c?a d?i s? M? t?i Pháp, James Reese có m?t cu?c s?ng an nhàn ? Paris cùng cô b?n gái xinh d?p. Tuy nhiên, anh l?i ch? t́m th?y ni?m vui trong công vi?c bí m?t c?a ḿnh, m?t di?p viên c?a CIA. Mo u?c c?a anh là du?c lên ch?c d? tr?c ti?p tham gia vào nh?ng công vi?c mang tính ch?t hành d?ng hon.

ZinOne Movie Download Fiml HD HOT VIP From Paris with Love [2010] [DVDrip] [MF/MU/HF/RS/UG] [SubV]


* Đ?o di?n: Pierre Morel
* K?ch b?n: Adi Hasak (screenplay) - Luc Besson (story)
* Th? lo?i: Action, Crime, Thriller
* Ngày công chi?u: 5 - 02 - 2010 (USA)
* S?n xu?t: Europa Corp
* Di?n viên:

1. John Travolta ... Charlie Wax
2. Jonathan Rhys Meyers ... James Reece
3. Kasia Smutniak ... Caroline
4. Richard Durden ... Ambassador Bennington
5. Yin Bing ... M. Wong
6. Amber Rose Revah ... Nichole
7. Eric Godon ... Foreign Minister
8. François Bredon ... The Thug
9. Chems Dahmani ... Rashid (as Chems Eddine Dahmani)
10. Sami Darr ... The Pimp
11. Julien Hagnery ... Chinese Punk
12. Mostéfa Stiti ... Dir Yasin
13. Rebecca Dayan ... Foreign Minister's Aide
14. Michaël Vander-Meiren ... Airport Security Official
15. Didier Constant ... Customs Official


Là tr? tá riêng c?a d?i s? M? t?i Pháp, James Reese có m?t cu?c s?ng an nhàn ? Paris cùng cô b?n gái xinh d?p. Tuy nhiên, anh l?i ch? t́m th?y ni?m vui trong công vi?c bí m?t c?a ḿnh, m?t di?p viên c?a CIA. Mo u?c c?a anh là du?c lên ch?c d? tr?c ti?p tham gia vào nh?ng công vi?c mang tính ch?t hành d?ng hon.

Regressionsanalysen mit R
Rainer Schlittgen, "Regressionsanalysen mit R"
German | 2013 | ISBN: 3486717014 | 357 pages | PDF | 4 MB

Mike Watt (2011)

Mike Watt - Hyphenated-Man (2011)
Genre: Pop, Punk, Rock | 320 Track | Mp3 | 320 Kbps | 82.39 MB